Żeby Polska była Polską
- nasz wiek XX -

instrukacja do projektu
mapa zasobow zespolu miedzyprzedmiotowego
tematy realizowane w ramach projektu
scenariusz przedstawienia
kryteria oceny pracy
ankieta na temat projektu

autorzy projektuTematy:


I. Maria Skłodowska - Curie - wielka uczona, kobieta serca

II. Droga do wolności

III. Kraju mój rodzinny

IV. Papież w naszej Ojczyżnie

V. A słońce świeciło i nie wstydziło się...- mroki okresu okupacji w regionie tarnowskimpowrot na gore strony


Maria Skłodowska - Curie
wielka uczona, kobieta serca


Cele szczegółowe:

1. Uczeń zna:

- polskich Noblistów i dziedziny ich działalności,
- wkład Marii Skłodowskiej-Curie w rozwój nauki,
- symbole wybranych pierwiastków chemicznych,
- nazwy wybranych pierwiastków promieniotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem radu i polonu,
- zastosowanie zjawiska promieniotwórczości we współczesnym świecie,
- dziedziny, w których przyznawana jest nagroda Nobla jako szczególne wyróżnienie XX w.

2. Uczeń rozumie:

- konieczność przestrzegania zasad ułatwiających pracę w grupie.

3. Uczeń potrafi:

- zagrać rolę,
- konstruktywnie pracować w grupie,
- analizować napotkane problemy i twórczo je rozwiązywać,
- pracować systematycznie,
- planować i organizować swoją pracę,
- skutecznie komunikować się.

4. Uczeń umie:

- korzystać z internetu,
- selekcjonować informacje z dostępnych źródeł wiedzy,
- sporządzić notatkę biograficzną,
- wykonać elementy dekoracji (np. symbole pierwiastków chemicznych),
- ułożyć harmonogram działań.


Harmonogram:

Maria Skłodowska-Curie - wielka uczona, kobieta serca
Etapy
realizacji
Zadania Czas realizacji
Zapoznanie z tematem projektu,wybór wydarzenia XX wieku

- zapoznanie z instrukcją do projektu
- podział na grupy
- wybór liderów grup
- ustalenie zasad pracy grupowej
- zapoznanie z kryteriami oceniania pracy

15.IX.
Zbieranie i opracowywanie informacji służących wytworzeniu produktu
- korzystanie z różnych źródeł wiedzy
- sprawdzanie wiarygodności informacji i ich selekcja
- utrzymywanie kontaktu z koordynatorem projektu
- przetwarzanie informacji
- szukanie sponsorów
- prezentacja albumów biograficznych o Marii Skłodowskiej-Curie

do 20.X.
Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie
- opracowanie propozycji pytań konkursowych
- wybór jury
- ustalenie punktacji
- przeprowadzenie konkursu
do 30.X.
Przygotowanie
do prezentacji

- opracowanie propozycji scenariusza
- nauka ról, spotkania na próbach
- gromadzenie rekwizytów
- przygotowanie plakatów, zdjęć
- redagowanie zaproszeń

do 10.XI.
Prezentacja
- przypomnienie zasad kulturalnego zachowania
- zorganizowanie wystawy albumów, plakatów, zdjęć
- inscenizacja

11.XI.


powrot na gore strony


Droga do wolności


Cele szczegółowe:

1. Uczeń zna:

- biografię pisarzy,
- ich utwory,
- treść przemówień,
- działalność patriotyczną,
- wydarzenia historyczne z okresu I wojny światowej,
- osoby opiekujące się cmentarzykiem,
- różne źródła informacji (biblioteka, internet, prasa, wywiad)
- swoich przodków i członków rodziny,
- pojęcie chronologii.

2. Uczeń rozumie:

- rolę Henryka Sienkiewicza w odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
- znaczenie przyznania nagród literackich dla rozwoju polskiej literatury,
- potrzebę ochrony zabytków,
- konieczność poszanowania pamięci poległych żołnierzy,
- rolę rodziny w społeczności,
- potrzebę dokumentowania historii swojej rodziny,
- wkład każdego człowieka w historię.

3. Uczeń potrafi:

- korzystać z różnych źródeł informacji,
- dokonać selekcji źródeł,
- przeprowadzić wywiad,
- wyszukać informacje w drukach zwartych i czasopismach,
- ukazać powiązania rodzinne w formie drzewa genealogicznego,
- wskazać najważniejsze wydarzenia z historii Polski na przestrzeni wieku,
- umiejscowić na osi czasu wydarzenia z własnego życia.

4. Uczeń umie:

- sporządzić notatkę biograficzną,
- przygotować oprawę plastyczną,
- zapisać dialog (wywiad),
- sporządzić plan cmentarzyka,
- zebrać niezbędne informacje do sporządzenia drzewa genealogicznego,
- zaprojektować i sporządzić oś czasu.Harmonogram:

Droga do wolności
Etapy
realizacji
Zadania Czas realizacji

Wybór tematu

- zapoznanie z tematyką projektu; jego celami i zadaniami
- wybór zagadnień
- rozplanowanie zagadnień na szczegółowe zadania realizowane przez klasę i grupy


15.IX.

Podział na grupy

- podział klasy na grupy w/g własnych preferencji
- ustalenie osoby odpowiedzialnej
- zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami członków grupy


19.IX.

Zapoznanie z instrukcją i kryteriami oceny pracy

a) zaplanowanie
pracy w klasie:
"Klasa IIB w XXw"

- zaznajomienie z instrukcją
- wstępny rozdział zadań w grupie
- analiza kryteriów oceniania pracy indywidualnej i grupowej

- ustalenie zadania - drzewo genealogiczne, wywiad, wspomnienia wykonane przez każdego ucznia
- uzupełnienie kroniki klasowej
- wykonanie osi czasu przedstawiającej najważniejsze wydarzenia XX wieku


21.IX.
6.X.

Zbieranie materiałów

a) selekcja zgromadzonego materiału


b) opracowanie projektu graficznego planszy


c) opracowanie scenariusza prezentacji


- poszukiwanie materiałów w muzeum, bibliotekach
- zapisanie pytań do wywiadu, przeprowadzenie wywiadów
-wykonanie kserokopii zgromadzonych materiałów

- dokonanie wstępnej selekcji
- korekta prac pisemnych
- porządkowanie zgromadzonych informacji

- ustalenie wielkości i kolorystyki
- rozplanowanie materiałów na planszy
- przygotowanie elementów oprawy graficznej

- dobór tekstów, ułożenie w logiczną całość
- rozpisanie tekstu na role
- dobór wykonawców
- przygotowanie strojów i rekwizytów


13.X.


20.X.
23.X.

26.X.
Wykonanie pracy

- wykonanie plansz w/g opracowanego planu
- wykonanie ekspozycji


10.XI.

Dokonanie oceny i samooceny uczestników grup

- wypełnianie kart samooceny
- dyskusja i wypełnianie kart oceny pracy grupowej
- wypełnianie ankiety


10.XI.

Przygotowanie prezentacji

- przygotowanie prezentacji w/g scenariusza


11.XI.


powrot na gore strony

Kraju mój rodzinny


Cele szczegółowe:


1. Uczeń zna:

- zasady współpracy w grupie,
- przełomowe momenty w dziejach naszego kraju,
- postać Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy.

2. Uczeń rozumie:

- potrzebę estetycznego wykonania swojego zadania.

3. Uczeń potrafi:

- korzystać z różnych źródeł informacji,
- samodzielnie zgromadzić materiał na dany temat i wykorzystać zdobyte informacje,
- integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł,
- zredagować notatkę, przemówienie,
- wykonać drzewo genealogiczne W. Szymborskiej, Cz. Miłosza i L. Wałęsy,
- wykonać linię chronologiczną wydarzeń historycznych,
- napisać sprawozdanie-recenzję z obejrzanego reportażu filmowego,
- wykonać fotoreportaż,
- opracować scenariusz prezentacji,
- efektywnie współdziałać w zespole i być za niego odpowiedzialnym.

4. Uczeń umie:

- organizować, oceniać i planować swoją pracę,
- skutecznie komunikować się z rówieśnikami w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy w twórczy sposób,
- wyrazić opinię na dany temat,
- wykonać plakat obrazujący wydarzenia lat osiemdziesiątych,
- uwydatnić sens tekstu poprzez odpowiednią intonację, barwę głosu, poprawność artykulacyjną.Harmonogram:

Kraju mój rodzinny
Etapy
realizacji
Zadania Czas realizacji

Formułowanie tematu

- zapoznanie z tematem projektu, celami i etapami realizacji,
- ustalenie zadań dla uczniów i formy ich prezentacji,
- ustalenie kryteriów oceny prac


16.IX.

Zbieranie i opracowywanie materiałów

- gromadzenie potrzebnych informacji
- selekcja informacji i ich krytyczna ocena
- wykonanie plakatów obrazujących wydarzenia lat osiemdziesiątych, linii chronologicznej, drzewa genealogicznego i fotoreportażu "Droga nadziei"
- opracowanie montażu słowno-muzycznego (dobór muzyki i wierszy, zredagowanie tekstu wiążącego)


do 5.XI.

Prezentacja

- ekspozycja prac wykonanych na lekcjach związanych z realizacją projektu
- prezentacja montażu słowno-muzycznego: "Kraju mój rodzinny"


13.XI.

Współpraca w grupie

- ustalenie zasad współpracy w grupie
- ustalenie zasad oceny współpracy w grupie:

> udzielanie sobie informacji
> podejmowanie decyzji
> słuchanie się nawzajem
> rozwiązywanie konfliktów
> zaangażowanie innych w pracę
> samoocena postępów w grupie


16.IX.
11.XI.


powrot na gore strony

Papież w naszej Ojczyźnie


Cele szczegółowe:

1. Uczeń zna:

- biografię papieża,
- treść formuły promulgacyjnej,
- trasę pielgrzymki w Tarnowie,
- uczestników tego wydarzenia,
- biografię błogosławionej Karoliny,
- historię budowy kościoła parafialnego,
- dokumenty potwierdzające wiadomości.

2. Uczeń rozumie:

- rozumie treść nagrania,
- znaczenie wyboru papieża Polaka dla historii kraju,
- znaczenie pielgrzymki dla diecezji tarnowskiej,
- znaczenie pielgrzymki dla uczestników mszy papieskiej,
- pojęcie "kamień węgielny".

3. Uczeń potrafi:

- korzystać ze źródeł fonograficznych,
- wykonać mapę pielgrzymki,
- przeprowadzić i zapisać dialog (wywiad),
- napisać wypracowanie na temat "Moja rodzina w czasie pielgrzymki",
- opowiedzieć o poświęceniu kamienia.

4. Uczeń umie:

- wykonać nagranie,
- dokonać przegrania,
- zaprezentować nagranie,
- zaprojektować planszę,
- wykonać pracę wg własnego projektu,
- zgromadzić niezbędne dokumenty,
- wskazać miejsce wmurowania kamienia.Harmonogram:

Papież w naszej ojczyźnie
Etapy
realizacji
Zadania Czas realizacji

Wybranie tematu

- zapoznanie z celami, zadaniami i tematyką projektu
- wybranie interesującego zagadnienia
- rozplanowanie zagadnienia na szczegółowe zadania


15.IX.

Podział na grupy badawcze

- dobranie współpracowników w grupie
- ustalenie osoby odpowiedzialnej
- zapoznanie z umiejętnościami i możliwościami pracy członków grupy


19.IX

Zapoznanie z instrukcją i kryte- teriami oceny pracy

- zaznajomienie z instrukcją
- wstępny rozdział zadań
- analiza kryteriów oceniania pracy indywidualnej i grupowej


22.IX

Zbieranie materiałów

a) selekcja zgromadzonego ma teriału

b) opracowanie projektu planszy


c) wykonanie pracy

d) dokonanie oceny i samooceny uczestników grupy


- poszukiwanie ścieżki dźwiękowej - nagrania archiwalnego
- wyszukiwanie i ustalanie nazwisk informatorów
- gromadzenie dostępnych pamiątek

- dokonanie wstępnej selekcji zgromadzonych informacji
- wykonanie kserokopii
- korekta prac pisemnych - wywiadów i wspomnień
- prezentacja nagrania archiwalnego

- ustalenie wielkości i kolorystyki plansz
- rozplanowanie materiałów na planszach
- przygotowanie elementów graficznej oprawy
- przygotowanie odpowiednich fragmentów formuły

- wykonanie prac w/g ustaleń
- przygotowanie ekspozycji

- wypełnianie kart samooceny
- dyskusja i wypełnianie kart oceny pracy grupowej
- wypełnienie ankiety


26.IX.


16.X.5.XI.
7.XI.


10.XI.

Przygotowanie prezentacji

- przygotowanie prezentacji w/g scenariusza


11.XI.


powrot na gore strony


A słońce świeciło i nie wstydziło się...
- mroki okresu okupacji w regionie tarnowskim -


Cele szczegółowe:


1. Uczeń zna:

- najważniejsze momenty związane z II wojną w tarnowskiem,
- warunki życia ludności cywilnej w czasie okupacji w najbliższej okolicy,
- sytuację szkolnictwa polskiego w Generalnej Guberni,
- miejsca martyrologii narodu polskiego i żydowskiego w regionie,
- zabytki kultury materialnej świadczące o obecności Żydów w Tarnowie,
- warunki egzystencjalne ludności żydowskiej w gettach,
- zasady pracy w grupie.

2. Uczeń rozumie:

- pojęcia związane z okupacją,
- pojęcie tożsamości żydowskiej: język, religia, tradycja,
- przyczyny eksterminacji narodu polskiego i żydowskiego,
- potrzebę prowadzenia tajnego nauczania,
- konieczność przestrzegania zasad pracy zespołowej,
- potrzebę korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

3. Uczeń potrafi:

- operować pojęciami związanymi z okupacją: eksterminacja, obóz pracy, obóz koncentracyjny, getto, łapanki,
- przedstawić losy Polaków i Żydów pod okupacją hitlerowską z uwzględnieniem prób - ratowania przez Polaków ludności żydowskiej,
- wymienić miejsca martyrologii narodu polskiego i żydowskiego w rejonie tarnowskim,
- wskazać miejsca pamięci na mapie regionu,
- przedstawić najważniejsze wydarzenia z okresu II wojny, dotyczące Tarnowa i najbliższej okolicy,
- opowiedzieć własnymi słowami o tradycji żydowskiej,
-rozpoznać na ilustracji zabytki kultury żydowskiej w Tarnowie,
- wyjaśnić specyfikę jawnego i tajnego nauczania w czasie okupacji,
- współpracować w grupie,
- systematycznie gromadzić różnorodne informacje,
- zredagować streszczenie zgromadzonego materiału,
- opracować scenariusz prezentacji.

4. Uczeń umie:

- porównać sytuację Polaków i Żydów w czasie okupacji,
- sformułować przestrogę dla przyszłych pokoleń przed okrucieństwami i zbrodniami wojennymi,
- ocenić z moralnego punktu widzenia postępowanie ludzi, którzy pomagali nazistom i pomagali Żydom,
- wskazać formy terroru okupanta hitlerowskiego wobec ludności cywilnej,
- dostrzec różnorodne formy oporu ludności cywilnej,
- prezentować zgromadzony materiał,
- zaprojektować prace ilustrujące wypowiedzi.Harmonogram:

A słońce świeciło i nie wstydziło się...- mroki okresu okupacji w regionie tarnowskim
Etapy
realizacji
Zadania Czas realizacji

Wybranie tematu i zagadnień z nim związanych

-gromadzenie różnorodnych źródeł informacji
- przygotowanie pisemnej pracy opisującej cele projektu


15.IX.

Podział na grupy

- wybranie tematów szczegółowych
- ułożenie harmonogramu prac
- opracowanie instrukcji dla grup
- gromadzenie materiałów metodą portfolio


do 25.IX.

Zbieranie i opracowywanie materiałów

- przetwarzanie zdobytych informacji (streszczenia, notatki, opisy, wywiady)
- wykonanie elementów ilustrujących temat (symbole, plansze zdjęciowe, napisy)


do 27.X

Przygotowanie prezentacji

- przedstawienie wszystkich skompletowanych materiałów
- opracowanie scenariusza prezentacji


do 3.XI.

Praca w grupie

- udzielanie sobie wzajemnie informacji
- zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę - podział zadań
- samoocena postępów grupy


od 15.IX. do 10.XI.


powrot na gore strony
[spis treści]

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu; 33 - 112 Tarnowiec; ul. Tarnowska 60; tel: (0-14) 6794414
© Opracowanie graficzne i wykonanie strony: Bartek Małecki