opracowała mgr Bożena Jażdżewska

Spis treści:


Podstawowe usługi internetu - konspekt zajęćCharakterystyka zajęć

1. Klasa: I LO
2. Temat: Podstawowe usługi Internetu.
3. Czas trwania: 2 x 45 minut.
4. Cele lekcji:

  Poznawczy:

  Uczeń powinien zrozumieć potrzebę korzystania z usług Internetu.

  Kształcący:

  Uczeń powinien umieć wymienić podstawowe usługi Internetu (E-MAIL, WWW, FTP, IRC) wiedzieć do czego te usługi mogą być wykorzystane.

5. Metody nauczania: Pogadanka, elementy nauczania problemowego, dyskusja.
6. Środki dydaktyczne: Tablica, podręcznik, komputer i oprogramowanie.
7. Przebieg lekcji:
  a) Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
  b) Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej (np. z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na obecnej lekcji).
  c) Podanie nowego materiału.
  d) Kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji.
  e) Podsumowanie.
  f) Zakończenie: Zadanie pracy domowej.

Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności.


1. E-mail czyli poczta elektroniczna

Jest jedną z najczęściej używanych usług internetowych. Poczta elektroniczna pełni tę samą funkcję co poczta tradycyjna. Za jej pomocą można przesłać do konkretnej osoby: tekst, dźwięk, rysunki lub inne dane które mogą być przedstawione w postaci elektronicznej. Zaletą tej poczty jest to że iż adresat nie musi być obecny, aby otrzymać przesyłkę. Przesyłka jest umieszczana w skrzynce pocztowej danego użytkownika, która znajduje się na serwerze poczty elektronicznej.
Użytkownik w odpowiednim dla siebie momencie może pobrać wszystkie przesyłki z serwera i przejrzeć je.

Aby możliwe było przesłanie poczty, adresat musi posiadać skrzynkę pocztową o nazwie unikatowej w skali całej sieci komputerowej (tą siecią może być także Internet). Adres poczty e-mail jest odpowiednikiem adresu poczty tradycyjnej zawierającej imię, nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania. Jest to ciąg symboli, najczęściej w następującej postaci:

nazwa_użytkownika@nazwa serwera

Taki adres składa się z dwóch części. Przed znakiem '@' (tzw. małpa) znajduje się identyfikator skrzynki pocztowej, a za 'małpą' umieszczony jest identyfikator serwera, na którym ta skrzynka jest umieszczona. Do obsługi poczty służą odpowiednie programy. Za ich pomocą dokonywana jest edycja treści przesyłki i wprowadzany jest adres adresata (lub adresatów, gdy przesyłka powinna trafić do kilku osób). Za pomocą prostego kliknięcia następuje wysłanie przesyłki. Zwykle trafia ona do miejsca przeznaczenia już po paru sekundach od chwili wysłania.

Jeżeli w szkole jest internet możemy wraz z uczniami założyć konto pocztowe, wysłać list na to konto, a następnie odczytać go ze skrzynki. Do tego celu możemy użyć programu MS Outlook.2. WWW

Podczas omawiania tego punku należy otworzyć w przeglądarce wcześniej przygotowaną stronę i przy jej pomocy omawiać zagadnienie.

Tak jak inne usługi Internetu, WWW (ang. World Wide Web globalna pajęczyna) umożliwia dostęp do informacji. Miłośnicy Internetu (a także biznesmeni poszukujący klientów) tworzą strony WWW i ogłaszają, gdzie można je znaleźć. Strony WWW zawierają informacje, które wydały się ich właścicielom możliwe lub wskazane do upublicznienia. Zdarzyć się mogą wiadomości zarówno bezużyteczne, banalne, wręcz obraźliwe czy błędne jak i żywotne, najświeższe, ekscytujące i bezcenne. Strony mogą zawierać między innymi teksty, obrazy i dźwięk. Mogą także zawierać linki czyli połączenia (wskazanie na inną. zwykle zbliżoną tematycznie stronę). Linki mają zwykle postać ikony lub podkreślonego słowa czy wyrażenia. Kliknięcie na link powoduje przejście do wskazywanej przezeń strony.
Użytkownik może na przykład utworzyć własną stronę WWW prezentującą jego osobę i dodać linki do innych stron związanych z jego życiem. Inni mogą natomiast dodać linki do strony tej osoby. Podkreślone słowa są linkami do innych stron WWW.3. FTP

FTP to skrót od File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). FTP można wykorzystać do przesyłania własnych plików do klienta, sprzedawcy czy przyjaciela lub do ściągnięcia plików z Internetu do swojego komputera. Często np. używa się programów FTP do zapisania na własnym dysku całych stron WWW. Po umieszczeniu strony na własnym dysku, odłączamy się od Internetu i wówczas dopiero przystępujemy do przeglądania strony. Oszczędza to nam kosztów związanych z opłatą za Internet dla np. TPSA. Jednym z najlepszych programów tego typu jest program o nazwie Crystal widoczny na zdjęciu niżej.Wykonujemy z uczniami ćwiczenia, które mają na celu ściągnięcie z Internetu strony WWW.4. IRC

IRC (Internet Relay Chat - rozmowy w internecie) można porównać do radia CB. Podobnie jak tam i tu konwersacje między użytkownikami prowadzone są na wielu kanałach. Użytkownik wybiera interesujący go kanał i przyłącza się do rozmowy. Rozmowa odbywa się przy pomocy klawiatury. Tekst pisany przez jedną osobę pojawia się na ekranach wszystkich uczestników odbierających dany kanał. Jednym z najlepszych programów tego typu jest program o nazwie MIRC.Wykonujemy z uczniami ćwiczenia, które mają na celu włączenie się do dyskusji na którymś z dostępnych kanałów.
5. Notatki w zeszycie wykonane przez uczniów samodzielnie

Następnie uczniowie otrzymują skrypty opracowane przez mnie o odpowiadają na pytania zawarte w opracowaniu. Notatki wykonują w zeszycie.

Oto pytania:

1. Co to jest Internet?
2. Jakie usługi oferuje Internet?
3. Co to jest poczta elektroniczna?
4. Co to jest WWW?
5. Co to jest FTP?
6. Co to jest IRC?


***

[spis treści]
© Opracowanie graficzne i wykonanie strony: Bartek Małecki